Privacy verklaring

 

Via onze website, mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt worden persoonsgegevens verwerkt. Ik acht daarbij een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

Bij de verwerking houd ik mij aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Ik duidelijk vermelden voor welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerken. Dat doe ik via deze privacyverklaring;
 • Ik mijn verzameling van persoonsgegevens beperk tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Ik u eerst vraag om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Ik passende beveiligingsmaatregelen neem om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eis van partijen die in mijn opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Ik, in mijn rol van verwerker, alleen de persoonsgegevens verwerk voor het door de klant/opdrachtgever aangewezen doel en met de door klant gekozen middelen.

In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel. Ik raad u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

welke gegevens heeft team jottum | jottum zeilmakerij van mij?

Om diensten te kunnen aanbieden verwerk ik persoonsgegevens. Met het begrip persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden.

Ik verwerk de volgende persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

 • Mailadres
 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer

waarom heeft team jottum | jottum zeilmakerij mijn gegevens nodig?

Ik verzamel of gebruik uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij ik hiervoor op voorhand uw toestemming heb verkregen.

gebruik van diensten

Om gebruik te kunnen maken van mij diensten is het noodzakelijk dat u mij persoonsgegevens verstrekt. Ik verwerk deze persoonsgegevens dan voor de volgende doeleinden:

 • Het doen van een aanbieding die u via een offerte-aanvraag bij ons heeft aangevraagd. De gegevens worden bewaard gedurende de geldigheid van de uitgebrachte offerte.
 • Bij het plaatsen van een bestelling voor communicatie over uw bestelling en ten behoeve van de facturatie. De gegevens worden bewaard gedurende de wettelijke periode die is vastgesteld voor het bewaren van facturen.

  Deze persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is om onze diensten te kunnen leveren. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.

formulieren

De website bevat formulieren die u kunt gebruiken voor het aanvragen van een offerte of om met mij in contact te komen over verschillende onderwerpen.

De persoonsgegevens die u mij via deze formulieren verstrekt, bewaar ik zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek.

kan ik mijn toestemming intrekken?

Indien een verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan bent u gerechtigd deze te allen tijde in te trekken (zonder terugwerkende kracht). Neem daarvoor contact met mij op via onderstaande gegevens.

worden mijn gegevens aan derden verstrekt?

Ik maak – indien noodzakelijk – alleen gebruik van derden bij de uitvoering van mijn diensten en activiteiten. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw gegevens, neem ik altijd passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. Het verkopen van uw gegevens gebeurt nooit!

zorgt team jottum | jottum zeilmakerij dat mijn gegevens beschermd zijn?

Team Jottum | Jottum Zeilmakerij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

Deze maatregelen zijn onder andere, maar niet beperkt tot:

 • Team Jottum | Jottum Zeilmakerij zorgt dat haar netwerkverbindingen beveiligd zijn (SSL);
 • Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot de eigenaar van de zeilmakerij;  

Voor meer informatie over de beveiliging kunt u via onderstaande gegevens contact met mij opnemen

kan deze privacyverklaring gewijzigd worden?

Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

geldt deze verklaring ook voor websites waar ik via de website van team jottum  terecht  kom?

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Ik raad u aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

wat zijn mijn privacy rechten?

U heeft de volgende privacy rechten:

 • Het recht om uw persoonsgegevens in te zien;
 • Het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen;
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • Het recht om een gegevensexport op te vragen van uw persoonsgegevens (die u zelf aan ons heeft verstrekt);
 • Het recht om correctie of aanvulling (in plaats van “beperking”?) van uw persoonsgegevens te vragen (gemotiveerd);
 • Het recht om bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te maken (gemotiveerd).

Verzoek indienen

Wanneer u gebruik wilt maken van uw privacy rechten dan kunt u hiertoe een verzoek indienen via onderstaande gegevens.

Ik ben verplicht uw identiteit te controleren. Ik verzoek u daarom om uw identiteitskaart of rijbewijs mee te sturen. Zorg dat uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt en vermeld erbij dat het om een kopie gaat. Tevens dient u in uw verzoek te vermelden op basis van welke grond u het verzoek indient.

kan ik een klacht indienen?

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan ga ik hier graag met u over in gesprek. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht over een onjuiste verwerking van uw persoonsgegevens  bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

hoe kan ik team jottum | jottum zeilmakerij bereiken?

Voor vragen of verzoeken over deze privacyverklaring of over uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met mij opnemen via onderstaande gegevens.